UŽÍVATEĽ NEPRIHLÁSENÝ
Registrácia    Login
Cena :0 € Počet položiek:0
 
Maloobchod
Všeobecné obchodné podmienky určujú hlavné zásady obchodných vzťahov medzi spoločnosťou Ján Urban - Šport bar , ako prevádzkovateľom virtuálneho obchodu urbancarp.sk a odberateľmi (zákazníkmi). Odoslaním objednávky vyjadruje odberateľ (zákazník) súhlas s obchodnými podmienkami.

Článok 1 – Práva zákazníka internetového obchodu

Urbancarp.sk je virtuálny obchod, pre ktorý platia reklamačné pravidlá a obchodný zákonník, ktorý vytyčuje základné práva nielen zákazníkov, ale i obchodníkov (dodávateľov). Preto, ak niektoré zásady obchodných vzťahov medzi zákazníkom a obchodníkom nie sú uvedené v týchto podmienkach, riadia sa platným Obchodným zákonníkom.

Článok 2 – Definícia pojmov

Pokiaľ nie je z kontextu zrejmé niečo iné, majú v týchto všeobecných obchodných a záručných podmienkach nasledujúce výrazy tento význam:

* „urbancarp.sk“ – je virtuálny obchod prevádzkovaný spoločnosťou Šport bar Ján Urban, ktorá je v ďalšom texte uvedená ako „prevádzkovateľ“

* „zákazník“ – je odberateľ, ktorý znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou, prevádzkujúcou internetový obchod urbancarp.sk vystavením objednávky prostredníctvom internetového obchodu

* „tovar“ – znamená všetky produkty predávané prostredníctvom internetového obchodu urbancarp.sk

* „email“ – elektronická pošta

Článok 3 – Ochrana osobných údajov a bezpečnosť platby

Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté tretej strane a budú používané výhradne pre potreby prevádzkovateľa internetového obchodu urbancarp.sk. Tieto dáta pokladáme za prísne dôverné a chránime ich pred zneužitím.

Článok 4 – Objednávanie a dodávky tovaru

1. Zákazník objednáva tovar prostredníctvom nákupného košíka virtuálneho obchodu urbancarp.sk.
2. Každá objednávka musí obsahovať: meno objednávateľa (zákazníka), email, telefónne číslo, presný popis tovaru, počet kusov, veľkosť (ak je voliteľná), spôsob úhrady, spôsob prevzatia tovaru a adresu kam má byť tovar doručený. Objednávky sa zaraďujú do systému v poradí, v akom prichádzajú.
3. Objednávku potvrdí prevádzkovateľ elektronickou poštou, toto potvrdenie je generované systémom. V prípade momentálnej nedostupnosti vami objednaného tovaru, bude dodávateľ odberateľa informovať elektronickou poštou, resp. telefonicky. Preto je dobré si pravidelne kontrolovať e-mailovú poštu. Doprava tovaru k zákazníkovi je zabezpečovaná prostredníctvom Slovenskej pošty (dobierka, EMS), alebo prepravnej služby, ktorá súčasne zabezpečí poistenie tovaru v plnej hodnote.
4. Tovar v prípade zasielania „na dobierku“ je poistený v plnej hodnote.
5. Pri osobnom prevzatí tovaru musí zákazník skontrolovať správnosť a kompletnosť dodávky aby sa predišlo neskorším reklamáciám.
6. Pri použití prepravnej služby sa tovar a daňový doklad odovzdajú prepravnej službe. Po prijatí tovaru na ktorý sa vzťahuje záruka odošle zákazník potvrdený dodací a záručný list na adresu najneskôr do troch dní od prevzatia zásielky.
7. Tovar je zabalený a zabezpečený odosielateľom (urbancarp.sk) alebo výrobcom. Zákazník je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky priamo na pošte a v prípade poškodenia obalu to na mieste reklamovať. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú akceptované!

Za tovar je zodpovedná firma po dobu jeho prevzatia zákazníkom. Tovar sa považuje za prevzatý zákazníkom od doby, kedy je zákazníkovi umožnené fyzicky s tovarom disponovať. V prípade prevzatia tovaru na pošte, alebo od kuriéra, či inej dopravnej spoločnosti a nevyužitia okamžitej kontroly obsahu balíka a jeho neporušenia počas prepravy, nebudú neskoršie reklamácie brané na zreteľ a urbancarp.sk, nenesie za poškodenie tovaru počas jeho transportu žiadnu zodpovednosť. Táto spadá do kompetencie prepravcu!

Článok 5 – Ceny

1. Pri každom tovare je uvedená i jeho predajná cena. Predávajúci si vyhradzuje právo aktualizovať tieto ceny podľa aktuálnych cien výrobcov, resp. distribútorov tohto tovaru, ako aj v súvislosti so zmenou kurzu meny EUR voči USD, alebo CZK.
2. Ceny uvedené pri tovare zahŕňajú aj daň z pridanej hodnoty, ktorej výška sa riadi platnou daňovou právnou úpravou.
3. Ceny uvádzané na stránkach nezahŕňajú poštovné a balné, poistenie, či iný spôsob dopravy tovaru k zákazníkovi.

Článok 6 – Zľavový systém

Zľavy sa riešia individuálne dohodou.

Článok 7 – Spôsob platby

Platby sa vykonávajú v eurách, pričom je možný jeden z nasledujúcich spôsobov platby:
* PLATBA PRI DODÁVKE NA DOBIERKU: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri prevzatí na pošte alebo kuriérovi UPS.
* PLATBA PRI OSOBNOM PREVZATÍ: Pri tomto spôsobe platby uhrádza zákazník tovar pri jeho prevzatí priamo zástupcovi UPS.
*ZÁLOHOVÁ PLATBA: Pri tovare nad 330 EUR je v určitých prípadoch potrebné uhradiť zálohu na tovar, aby sa tak verifikoval skutočný záujem zákazníka o objednaný tovar...

Článok 8 – Práva a povinnosti prevádzkovateľa virtuálneho obchodu „urbancarp.sk“ a jeho zákazníka

1. Bez ohľadu na ostatné ustanovenia, spoločnosť nezodpovedá zákazníkovi za ušlý zisk, stratu príležitosti alebo žiadne iné nepriame alebo následné straty vzniknuté akýmkoľvek spôsobom.
2. Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu „urbancarp.sk“ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu dodania tovaru k zákazníkovi, pokiaľ jeho výrobca či dodávateľ (veľkoobchod) tento druh tovaru medzičasom vypredal, resp. ho nemá na sklade. Toto predĺženie dodacej doby bude zákazníkovi oznámené prostredníctvom elektronickej pošty, resp. telefonicky.
3. Prevádzkovateľ a zákazník sa zaväzujú dodržiavať záväzok mlčanlivosti o informáciách a údajoch získaných pri vzájomnom obchode minimálne 12 mesiacov po ukončení zmluvného vzťahu, pričom dátumom vzniku zmluvného vzťahu sa rozumie dátum objednávky.

Článok 9 – Reklamačný poriadok

Prevádzkovateľ virtuálneho obchodu urbancarp.sk nenesie zodpovednosť a nebude plniť podmienky stanovené pre záručné reklamácie pri poruchách zapríčinených: nešetrným zaobchádzaním, neodborným zásahom do zariadenia (pokiaľ je elektronické), neodborným rozobratím tovaru alebo pri inom porušení záručných podmienok, ktoré zistí servisný technik predávajúceho. Zároveň sa zákazník zaväzuje uhradiť prevádzkovateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením takejto závady, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

1. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený.
2. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený v originálnom balení vrátane manuálov (ak je súčasťou), kópie dodacieho listu a záručného listu alebo faktúry.
3. Oprávnená záručná reklamácia je bezplatná. Pri neoprávnenej reklamácii je zákazník povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením takejto reklamácie.
4. Dodávateľ si vyhradzuje právo predĺžiť dobu na vybavenie reklamácie pri tovaroch, ktoré je potrebné zaslať na opravu výrobcovi, na dobu nevyhnutne potrebnú k tejto oprave.
5. Zákonom stanovená doba na vybavenie reklamácie je jeden mesiac od jej prijatia.

Všetky nami ponúkané výrobky spĺňajú vysoké kvalitatívne požiadavky a na všetok tovar (mimo krmív, komponentov, aróm a pod.) je výrobcami poskytovaná záruka min. 2 roky. Tovar v prípade oprávnenej reklamácie, kde nie je možné vykonať jeho opravu vymeníme kus za kus.

Článok 10 – Poštovné

Slovenská pošta: Poštovné vo výške 3.33 EUR pripočítavame k objednávkam s hmotnosťou nižšou ako 5 kg. Poštovné a balné u objednávok s hmotnosťou vyššou ako 5 kg, ale nižšou ako 10 kg je 6.66 EUR. U objednávok presahujúcich hmotnosť 10 kg účtujeme poštovné a balné v hodnote 10.00 EUR.

Kuriérska služba: Ako novú službu sme pre vás pripravili doručenie vašej zásielky prostredníctvom kuriérskej služby. Výhodou doručenia vašej zásielky touto formou je, že vám je balík doručený priamo k vám domov v čase, ktorý si vy sami určíte. Na rozdiel od Slovenskej pošty, ktorá väčšinou doručuje balíky a inú poštu v čase, kedy je normálny, zárobkovo činný človek, jednoducho v práci. Platbu za tovar od vás preberie priamo kuriér UPS (DPD), ktorý vás bude pred doručením zásielky kontaktovať na vaše telefónne číslo uvedené v objednávke a dojedná si s vami termín doručenia, ktorý vám bude najlepšie vyhovovať.

Ceny za doručenie obchodného balíka kuriérskou službou (EMS, DPD):
Hmotnosť balíka do 10 kg: 6.66 EUR
Za každý ďalší kilogram: 0.33 EUR

Myslíme si, že túto službu je dobré využiť najmä pri balíkoch s vyššou hmotnosťou, kedy ceny Slovenskej pošty sú vzhľadom na poskytované služby neúmerne vysoké. Poplatok za dobierku znáša odosielateľ - prevádzkovateľ internetového obchodu urbancarp.sk a zákazník ho teda neplatí.

Česká Republika: Poštovné za balík do hmotnosti 1 kg na dobierku do Čiech je 250,- CZK. Balíky vyššej hmotnosti budú účtované podľa platných taríf Slovenskej pošty a klientovi budú oznámené ešte pred odoslaním tovaru, aby mal v prípade vysokého poštovného možnosť objednávku zrušiť.

UPOZORNENIE:
V prípade neprevzatia zásielky Vám budeme fakturovať náklady na balné a dopravu neprevzatej zásielky.


Článok 11 – Záverečné ustanovenia

1. V prípade, že kompetentný orgán Slovenskej republiky preukáže niektoré ustanovenia týchto podmienok ako neplatné alebo nevynútiteľné a to celkom, alebo len čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
2. Práva zákazníka vo vzťahu k prevádzkovateľovi virtuálneho obchodu urbancarp.sk vyplývajúce zo zákona o ochrane spotrebiteľa č. 634/1992 Zb. v znení neskorších právnych predpisov zostávajú týmito podmienkami nedotknuté.
3. Prevádzkovateľ nezodpovedá za oneskorené plnenie svojich záväzkov vyplývajúcich z týchto podmienok, ak takéto oneskorenie bolo spôsobené „vyššou mocou“ alebo okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, a takáto strana má právo na primerané predĺženie lehoty pri plnení svojich záväzkov.
4. Právne vzťahy a podmienky tu výslovne neupravené, ako aj prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
 
COPYRIGHT © URBANCARP.SK 2012 ÚVOD  |   OBCHODNÉ PODMIENKY  |   O NÁS  |   SPRÁVY OD VODY  |   ČLÁNKY / VIDEÁ  |   KONTAKT DESIGNED BY ARTLANDIA